Page content

Disclaimer

ProPositions Brand Management besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van de websites http://propositions.nl,  https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu en spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze websites op te nemen. Desondanks geeft ProPositions geen garantie voor de volledigheid en/of juistheid van de beschikbare informatie. Door het bezoeken van deze websites inclusief alle informatie en materialen verklaart de bezoeker c.q. de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de websites http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan daaraan geen rechten ontlenen. De websites dienen ter algemene informatievoorziening en kunnen zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de genoemde websites – waaronder onder meer begrepen zijn: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels- en merk)namen en logo’s – is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ProPositions Brand Management of zijn eventuele licentiegevers. De informatie op de websites mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden aangewend. De gebruiker is het conform het intellectueel eigendomsrecht wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProPositions Brand Management of van andere houders van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Informatie op websites waarnaar op de websites http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ProPositions onderzocht of geanalyseerd. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het bezoeken van aan http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu gelinkte websites en het gebruiken van op die websites getoonde informatie vindt plaats voor risico van de gebruiker c.q. bezoeker. ProPositions behoudt zich het recht voor om iedere link en alle informatie op de genoemde websites op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

ProPositions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de websites http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu, ondanks het streven om deze websites permanent beschikbaar te hebben.

Nadrukkelijk wijst ProPositions de gebruiker erop dat informatie op de websites afkomstig kan zijn van externe bronnen.

ProPositions wijst met deze disclaimer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, enig risico of enige andere rechtsgrond af voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van (informatie op) de websites, ongeacht de herkomst van die informatie en ongeacht of gebruikers zich bewust waren of konden zijn van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

ProPositions draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele verplichting en/of aansprakelijkheid voor het door de gebruiker bezoeken en/of gebruik maken van de informatie op en/of de inhoud van enige website die gelinkt is aan of waarnaar verwezen wordt door http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu.