Page content

Privacybeleid

ProPositions Brand Management neemt de privacy van bezoekers van de websites http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu alsmede de bescherming van hun persoonlijke gegevens zeer serieus.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

“Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.”
ProPositions onderschrijft met dit privacybeleid volledig deze stelling van het Autoriteit Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden

In die wet is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. ProPositions gebruikt de eventueel door bezoekers verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het voorbereiden en uitvoeren van overeenkomsten tussen de bezoeker en ProPositions, bijvoorbeeld bij abonnementen;
  • het toezenden van informatie over merkenbeleid, merkpositionering en daaraan verwante onderwerpen, producten en diensten;
    De bezoeker kan tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor dit doel te allen tijde kosteloos verzet aantekenen door gebruik te maken van de gegevens op de contactpagina. ProPositions beëindigt die verwerking en dat gebruik dan direct.
  • het ontwikkelen en optimaliseren van producten en/of diensten en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening, bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website;
    De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.
  • het voorkomen, bestrijden en afhandelen van fraude.

Samenwerkingspartners

ProPositions selecteert zijn samenwerkingspartners zeer zorgvuldig. Elke samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote aandacht en zorg voor de bescherming van persoonsgegevens door de partner. Met inachtneming hiervan aanvaardt ProPositions geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de wijze waarop partijen en/of instellingen waarmee ProPositions samenwerkt, anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de desbetreffende partij of instelling.

Wijzigingen

ProPositions kan de inhoud van deze pagina zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie, zodat het gebruik van de websites http://propositions.nl, https://ikwileensterkmerk.nl  en http://revenew.nu steeds plaatsvindt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.